Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 166

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги и годишния план да действие към стратегията в Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се намали капацитетът на социалната услуга „Център за временно настаняване” на 16 места, считано от 01.01.2012 г.

2. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет – Русе по т. 1 до Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – София, за промяна на капацитета на услугата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)