Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 167 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, §1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС, §5, т.73 от ДРЗУТ, чл. 24, ал. 7 и чл. 29, ал. 5 от ЗОЗЗ, Инвестиционно намерение вх. №63-379-1/03.01.2024 г. от Сдружение „ФК Дунав от Русе“, Общинският съвет реши:

Определя като обект от първостепенно значение за Община Русе и попълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Русе за 2024 година“ в съответния раздел на „Обектите от първостепенно общинско значение“ с „Нов стадион и футболен тренировъчен комплекс“ за широко обществено ползване – нов спортен обект, реализиран по правилата на ЗФВС и на ЗУТ, върху поземлени имоти – собственост на Община Русе, с идентификатори 63427.3.664 и 63427.3.648 по КККР на гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)