Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 167

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36в, ал. 3, т. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общинският съвет реши:

1. Отменя Решение № 1288, прието с Протокол № 61/14.07.2011 г. на Общински съвет Русе.
2. Отменя Решение № 777, прието с Протокол № 37/28.01.2010 г. на Общински съвет Русе.
3. Дава съгласие Община Русе да разкрие социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с проблеми в психичното развитие и техните семейства”, с капацитет 40 места в сутерен със застроена площ 115 кв.м., намиращ се в сграда с идентификатор 63427.1.303.1 на ул. „Янтра” № 5, предмет на АОС № 6644/17.02.2012 г. като делегирана държавна дейност, считано от 01.06.2012 г.
4. Средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.
5. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общински съвет до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, за разкриване на социална услуга „ЦСРИ”, като делегирана държавна дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)