Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 168 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Целева програма за общините, насочена към подпомагане на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана държавна дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа, които през учебната 2020/ 2021 г. ще бъдат от I-ви до XII-ти клас“ пред Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. 

2. Възлага на Кмета да подготви и внесе проектно предложение, окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата във Фонд „Социална закрила” в срок до 17:00 часа на 15.07.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)