Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 168 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 2 от 29.01.2024г. на Комисията по общинска собственост, съобразно предвижданията на ПУП-ИПР, одобрен със Заповед № РД-01-3347/11.10. 2023г. на Кмета на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част по улична регулация, с площ от 7 кв.м от ПИ № 501.1479 – ул. „Иван Вазов“, в село Бъзън, община Русе, придаван към УПИ V – 267, в кв. 33 по плана на село Бъзън, община Русе, собственост на Светослав Стефанов, с прогнозен приход в размер на 62.58 лева (шестдесет и два лева петдесет и осем стотинки), без дължими данъци и такси.  

2. Обявява придаваем терен с площ от 7,00 кв.м.  по улична регулация от ПИ № 501.1479 – ул. „Иван Вазов“, в село Бъзън, община Русе, придаван към УПИ V – 267, в кв. 33 по плана на селото, за частна общинска собственост.

 3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваем терен с площ от 7,00 кв.м.  по улична регулация от ПИ № 501.1479 – ул. „Иван Вазов“, в село Бъзън, община Русе, придаван към УПИ V – 267, в кв. 33 по плана на селото, на Светослав Стефанов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 62.58 лева (шестдесет и два лева петдесет и осем стотинки) и дължимите данъци и такси.

  4. 30% от постъпленията от продажбата на имота да бъдат използвани за дейности, предвидени в чл.52, ал.5 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

           5. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)