Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 168

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.), Общинският съвет реши:

1. Като отчита необходимостта от разкриване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Русе, дава съгласие Община Русе да кандидатства по проект BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да изготви проектно предложение за кандидатстване по схема за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“. Формулярът за кандидатстване по проекта да бъде внесен в Агенцията за социално подпомагане в срок до 29.06.2012 г., 16,00 ч. местно време.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)