Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 169 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 2 от 29.01.2024г. на Комисията по общинска собственост, съобразно предвижданията на ПУП-ИПУР, одобрен със Заповед № РД-01-3745/02.12.2021г. на Кмета на Община Русе, Общинският съвет реши:

  1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваем терен от с площ от 12,00 кв.м. по улична регулация от ПИ 0.7029 находящ се в село Николово, община Русе – ул. „Камчия“, с трайно предназанчение: Урбанизирана територия, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, придавани към УПИ XVII-1901, в кв. 55 по плана на селото, собственост на Красимир Койнов, с прогнозен приход в размер на 376,56 (триста седемдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки), без дължими данъци и такси.
  2. Обявява придаваем терен с площ от 12,00 кв.м. по улична регулация от ПИ 0.7029 находящ се в село Николово, община Русе – ул. „Камчия“, с трайно предназанчение: Урбанизирана територия, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, придавани към УПИ XVII-1901, в кв. 55 по плана на селото, собственост на Красимир Койнов, за частна общинска собственост.
  3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 12,00 кв.м. по улична регулация от ПИ 0.7029 – ул. „Камчия“, придавани към УПИ XVII-1901, в кв. 55 по плана на селото за прилагане на регулацията, на Красимир Койнов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 376,56 (триста седемдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки), без дължими данъци и такси., които са за сметка на купувача.
  4. 30% от постъпленията от продажбата на имота да бъдат използвани за дейности, предвидени в чл.52, ал.5 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.
  5. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)