Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 17Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл.8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №13/15.01.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съветреши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.12 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №1, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9954/11.02.2021 г., вписан под №62, том 4, Н.Д. 704, ДВР 1410, вх.рег. №1410 от 17.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 20 000,00 лева, без дължими данъци и такси.

2. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.13 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №2, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9955/11.02.2021 г., вписан под №63, том 4, Н.Д. 705, ДВР 1411, вх.рег. №1423 от 17.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 20 000,00 лева, без дължими данъци и такси.

3. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.2 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №14, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9964/12.02.2021 г., вписан под №93, том 4, Н.Д. 738, ДВР 1468, вх.рег. №1471 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 20 000,00 лева, без дължими данъци и такси.

4. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.22 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №16, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9966/12.02.2021 г., вписан под №87, том 4, Н.Д. 733, ДВР 1458, вх.рег. №1473 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 20 000,00 лева, без дължими данъци и такси.

5. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.17 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №16, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9985/23.02.2021 г., вписан под №156, том 5, Н.Д. 1016, ДВР 1949, вх.рег. №1933 от 02.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 20 000,00 лева, без дължими данъци и такси.

6. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.4 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №2, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 4, етаж 0, предмет на АЧОС №9990/25.02.2021 г., вписан под №138, том 5, Н.Д. 998, ДВР 1919, вх.рег. №1930 от 02.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 20 000,00 лева, без дължими данъци и такси.

7. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.5 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №3, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 4, етаж 0, предмет на АЧОС №9991/25.02.2021 г., вписан под №143, том 5, Н.Д. 1003, ДВР 1934, вх.рег. №1931 от 02.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 20 000,00 лева, без дължими данъци и такси.

8. СОС с идентификатор 63427.5.1059.4.23 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №7, с площ от 18,56 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2518% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 4, етаж 0, предмет на АЧОС №10000/02.03.2021 г., вписан под №110, том 6, Н.Д. 1186, ДВР 2245, вх.рег. №2265 от 10.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 21 100,00 лева, без дължими данъци и такси.

9. СОС с идентификатор 63427.5.1059.4.24 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №8, с площ от 18,68 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2534% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 4, етаж 0, предмет на АЧОС №10001/02.03.2021 г., вписан под №82, том 6, Н.Д. 1154, ДВР 2197, вх.рег. №2206 от 09.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 21 200,00 лева, без дължими данъци и такси.

10. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.7 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №13, с площ от 18,17 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2350% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 4, етаж 0, предмет на АЧОС №10002/02.03.2021 г., вписан под №142, том 9, Н.Д. 1221, ДВР 2309, вх.рег. №2319 от 11.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 20 600,00 лева, без дължими данъци и такси.

11. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.8 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №14, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 4, етаж 0, предмет на АЧОС №10003/04.03.2021 г., вписан под №145, том 6, Н.Д. 1223, ДВР 2321, вх.рег. №2320 от 11.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 20 000,00 лева, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжните процедури и са за сметка на спечелилите участници – купувачи.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)