Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 17 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 17
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/, Общинският съвет реши:

1. Съгласува Актуализирана оценка на риска към Стратегически план за периода 2011-2013 г. и Годишен план за 2012г. за дейността на Звено „Вътрешен одит” в Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)

Изтеглете цялото решение от тук!