Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 17 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 4, чл. 40, ал. 2, т. 3 и чл. 41, ал. 2 ЗОС, във връзка с чл. 45, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, протокол №38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост и писмо вх. №30-5580-1#2/01.09.2015 г., Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС №7481/12.08.2015 г. (вписан под №120, том 28, ДВР 10639, н.д. 5569, вх. рег. №10771 от 17.08.2015 г. на Съдия по вписванията), представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.178.113, с площ от 10 000,00 кв.м., в гр. Русе, Източна промишлена зона, бул. „България“ №292А, с прогнозен приход 547 600 лева.
2. Дава съгласие да се открие процедура за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС №7481/12.08.2015 г. (вписан под №120, том 28, ДВР 10639, н.д. 5569, вх. рег. №10771 от 17.08.2015 г. на Съдия по вписванията), представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.178.113, с площ от 10 000,00 кв.м., в гр. Русе, Източна промишлена зона, бул. „България“ №292А, с пазарна цена 547 600 лева, без ДДС, данъци и такси с поземлени имоти с идентификатори 63427.178.107 с площ 5813 кв.м. и 63427.178.109 с площ от 701 кв.м., собственост на „Сакса“ ООД, с пазарна цена за двата имота в размер на 501 400 лева, без ДДС, данъци и такси.
3. Разликата в цената между двата имота да се заплати от „Сакса“ ООД, както и всички дължими ДДС, данъци и такси.
Договорът за замяна да бъде сключен при настъпване на всички нормативно изискуеми предпоставки за извършване на разпореждането.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)