Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 17 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №43/10.10.2019 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №2860/17.05.2002 г. на Кмета на град Русе за прилагане на регулацията на УПИ I-1061 в кв. 717 по регулационния план град Русе, Общински съвет реши:

           1. Обявява придаваем терен от 13,70 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.5.348 – улица, придаван къмУПИ I-1061 в кв. 717, съобразно предвижданията на ПУР, одобрен със Заповед №РД-01-2860/17.05.2002 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.

           2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 13,70 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.5.348 – улица, приобщен къмУПИ I-1061 в кв. 717 по регулационния план на град Русе на „Петър Караминчев“ АД, ЕИК 117000995, след заплащане на Община Русе цена в размер на 2476,00 лева (две хиляди четиристотин седемдесет и  шест лева) и дължимите данъци и такси.

           3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)