Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 17

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 17
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.18 ЗОЗЗ,Общинският съвет реши:

    1. Дава съгласие за промяна на предназначението на общинска земеделска земя, представляваща имот №000592(петстотин деветдесет и втори) в местност „Под Ормана” с площ 65, 718 дка в землището на град Русе, начин на трайно ползване – терен с друго стопанско предназначение, пета категория, при граници: имот №092001, имот №000495 – полски път, имот №000496 – ведомствен път на Община Русе.
    2. Упълномощава Кмета на Община Русе да направи искане до Министерство на земеделието и продоволствието за промяна на предназначението на описания в т.1 от настоящото решение имот, както и да инициира всички необходими процедури по реда на ЗОЗЗ