Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 170 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:
Упълномощава Кмета на община Русе да подпише окончателния протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения, между държавата и община Русе, съгласно чл.13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите, в обособена територия на ВиК оператора „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, след попълване на трасето на водопровода със съответния сервитут и съоръженията към него в Картата на възстановената собственост за землището на с. Тетово, община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)