Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 171 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец ноември 2019 г. до м. април 2020 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение №1

ОТЧЕТ

за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,

от месец ноември 2019 г. до месец април 2020 г. включително

            Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от   м. ноември 2019 г. до м. април 2020 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

            През този период Общински съвет – Русе е приел общо 141 решения, от които 102 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.

            Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:

 1. Административно обслужване                                    1 решение
 2. Икономика и управление на собствеността             54 решения
 3. Финансово стопански                                                    5 решения
 4. Устройство на територията                                     19 решения
 5. Хуманитарни дейности                                                 4 решения
 6. Европейско развитие                                               11 решения
 7. Здравни и социални дейности                                      5 решения
 8. Екология и транспорт                                                0 решения
 9. Общински предприятия                                               3 решение

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени четири степени на изпълнение:

 1. Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
 2. Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
 3. В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
 4. Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;

От всички 102 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 85 решения – 83,33 %,  в процес на изпълнение 16 решения – 15,69 %, неизпълнени 1 решениe – 0,98%.

В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.