Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 171 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл. 5, ал. 5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе реши:
I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 11.05.2016 г. от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, оправомощава г-н Димитър Наков – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено в горепосочените време и място.
II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 11.05.2016 г. от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, както следва:
1. Приемане на решение на основание чл. 4.4, буква „б” от Договора между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за предоставяне на активи, ВиК системи и съоръжения, представляващи реконструирани водопроводни мрежи в с. Новград и с. Караманово, изпълнени по Договор №18/321/00566 от 11.05.2010 година между държавен фонд „Земеделие” и община Ценово по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година, на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе, за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите / ДВ, бр. 47 от 2009 г./.
2. Приемане на решение на основание чл. 4.4, буква „в” от Договора между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, за предоставяне на активи, ВиК системи и съоръжения от проект „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе – етап I“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен номер ВС161РО005/10/1.11/02/16, по приоритетна ос 1 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, включващи Подобект 1: „Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Бяла”, изградена в ПИ № 000631, гр. Бяла, община Бяла, област Русе и Подобект 2: „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа на град Бяла, външен колектор от гара Бяла до град Бяла, довеждащ колектор от град Бяла до ПСОВ, Помпена станция 1 и помпена станция 2” с местонахождение град Бяла, община Бяла, област Русе, на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите /ДВ, бр.47 от 2009 г./.
3. Приемане на решение на основание чл. 4.4 буква „в“ от Договора между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за предоставяне на активите, ВиК съоръжения и системи, намиращи се на територията на с. Сваленик и с. Церовец, община Иваново, област Русе, на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите /ДВ, бр. 47 от 2009 г./, след приключване на процедурата по §9 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите / ДВ, бр.103 от 2013 г./ и изготвяне на съответните приемо-предавателни протоколи.
4. Приемане на решение за активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи се на територията на с. Топчий, с. Просторно, с. Равно и с. Каменово, включени в списъците по Приложение 1 на окончателния протокол за разпределяне на собствеността между държавата и община Ветово, да бъдат предоставени както следва: тези на територията на с. Топчий и с. Просторно – на община Разград, област Разград и тези на територията на с. Равно и с. Каменово – на община Кубрат, област Разград, след приключване на процедурата по §9 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите / ДВ, бр. 103 от 2013 г. / и изготвяне на съответните приемо-предавателни протоколи, а „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе ги отпише от счетоводния си баланс.
5. Приемане на решение за предоставяне на активите, заприходени в област Русе на основание писмо с изх. №03-04-167/21.03.2016 г. на МРРБ с неговите приложения, в изпълнение на процедурата на §9 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите / ДВ, бр. 103 от 2013 г. /, доставени и монтирани по компонент „Обновление на помпени станции за питейна вода – гр. Русе” от обект „Интегриран воден проект – гр. Русе” по програма ИСПА – Мярка 2005/В./16/Р/РЕ/004, на стойност 2 113 253,57 лева, на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за изпълнение на дейностите по чл. 198о от Закона за водите /ДВ, бр. 47 от 2009 г./, при подписване на приемо-предавателния протокол между МРРБ и Областна администрация – Русе.
6. Приемане на решение на основание чл. 4.4, буква „б” от Договора между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за предоставяне на активи, ВиК системи и съоръжения, включени в приемо-предавателния протокол между община Сливо поле, област Русе и община Кубрат, област Разград от 29.05.2015 г. в изпълнение на съответните решения на общинските съвети на посочените общини, на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе за изпълнение на дейностите по чл.198о, ал. 1 от Закона за водите / ДВ, бр.47 от 2009 г./.
III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 11.05.2016 год. от 11:00 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)