Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 172 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Русе реши:

      1. Одобрява структура на дейност 122 „Общинската администрация”, считано от 01.07.2020 г., съгласно приложение №1.

      2. Намалява числеността на служителите в местни дейности, считано от 01.07.2020 г., както следва:

      Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” , Дейност 701 „Почивно дело” от 4 на 3 бройки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)