Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 172 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 31, ал. 2 и ал. 3, от Закона за политическите партии, чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, съобразно резултатите от проведените на 02 април 2023 г. избори за народни представители за Четиридесет и девето Народно събрание на Република България, обективирани в Решение №1896-НС/06.04.2023 г. на Централната избирателна комисия, Общински съвет – Русереши:

Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, БУЛСТАТ: 130052349, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец“, ул. „Г. С. Раковски“ №134, за нуждите на Общинското ръководство на партията за клуб, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и девето Народно събрание на Република България, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2085.9.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ от 158,00 кв.м., с предназначение: За културна и обществена дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Цар Асен“ №26, вход 3, етаж 0, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 63427.2.2085.9, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2085, предмет на АЧОС №7685/27.01.2016 г.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)