Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 172 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с подадено в общинска администрация Заявление вх. № ОИ-04-1 от 04.01.2016 г. за прекратяване на съсобственост и становище изразено в протокол № 3 от 29.01.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за продажба на идеална част на Борил Донев Иванов от общински недвижим имот, а именно част от незастроен Поземлен имот с идентификатор 63427.2.1985 целия с площ от 426 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ по регулационен план ПИ 1985 в кв. 427 от Централна градска част на град Русе на ул. „Преспа” № 3, която част съставлява ½ от 209/426 идеални части, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под № 7335 от 12.09.2014 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост към отдел “Общинска собственост”, дирекция „Икономика и управление на собствеността” при Община Русе, вписан под № 159, том 31, н. д. 6127, вх. № 12409 от 23.09.2014 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, на цена в размер на 39 242,00 лева, без включени дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на купувача на земята – Борил Донев Иванов.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)