Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 173 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 173

Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т. 3 и чл.146 ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.3 и т.6 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема Годишните финансови отчети за 2011 г. на общинските търговски дружества “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, “Изкуство Д.В.” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Общински пазари” ЕООД, “Обреден дом” ЕООД, “ДКЦ1-Русе” ЕООД, “ДКЦ 2-Русе” ЕООД, “ЦДМ 1-Русе” ЕООД, “МЦ-1-Русе” ЕООД, “ЦПЗ-Русе” ЕООД, „КОЦ – Русе” ЕООД, „ЦКВЗ д-р Вл.Горанов – Русе” ЕООД, „СБАЛПФЗ – Русе” ЕООД и “МЦРСМ-1-Русе” ЕООД.

2. Определя дивидент:

    1. Отчисления за общината от печалбата по Годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2011 г., както следва:

Общински търговски дружества

Счетоводна печалба

Нетна печалба

Отчисления за Общината

хил.лв.
хил.лв.
%
хил.лв.

1.

„Паркстрой” ЕООД
6
6
100
6
2.
„Обреден дом” ЕООД
42
38
75
28.5
2.
„Общински пазари” ЕООД
305
274
50
137

Общо:
353
318

171.50

    1. Да бъдат освободени от внасяне на дивидент общинските търговски дружества – лечебни заведения, като средствата се използват от дружествата за изпълнение на инвестиционната си програма за 2012 г.

    2. Дивидентът се внася по сметка на Общината до 30.06.2012 г.

3. Избира проверители – експерт-счетоводители за заверка на Годишните финансови отчети на общинските дружества за 2012 г., както следва:

3.1. Димитър Петров Йорданов – диплом №0123/27.10.1992 г. за “Общински пазари” ЕООД, “Хляб и хлебни изделия” ЕООД и “Паркстрой” ЕООД.;

3.2. Дияна Георгиева Пенчева – диплом №380/1997 г. за “ЦКВЗ д-р Вл.Горанов – Русе” ЕООД и „СБАЛПФЗ – Русе” ЕООД.

3.3. Стефанка Тодорова Николова – диплом №041/22.01.2001г. за “ДКЦ 1– Русе” ЕООД, „ДКЦ 2–Русе” ЕООД и “КОЦ – Русе” ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(засл. проф. В. Пенчев)