Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 173 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1,   т. 3 и чл. 146, ал. 1 и ал. 3  и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 10, ал. 1, т. 3 и т. 6 и чл. 13, т. 5 и т. 6 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

 1. Приема Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2019 г. на общинските еднолични търговски дружества: „Общински пазари” ЕООД; „Диагностично консултативен център 1–Русе” ЕООД; „Медицински център 1– Русе” ЕООД; „Център по дентална медицина 1–Русе” ЕООД; „Център за психично здраве –Русе” ЕООД; „Комплексен онкологичен център–Русе” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков–Русе” ЕООД и „Общински транспорт Русе“ ЕАД.
 2. Определя дивидент:
  1.  70% отчисление за Община Русе от печалбата по Годишния финансов отчет за финансовата 2019 г. на „Общински пазари” ЕООД, след данъчното й облагане, в размер на 103 570,84 лева.
  1. Дивидентът да се внесе по сметка на  Община Русе, съгласно изискванията на Търговския закон.
 3. Избира проверители – регистрирани одитори за заверка на Годишните финансови отчети на общинските търговски дружества за 2020 г., както следва:
  1. Димитър Петров Йорданов–диплом №0123/29.10.1992 г. за „Общински пазари” ЕООД.
  1. Дияна Георгиева Пенчева – диплом  №0380/1997 г. за „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе”  ЕООД.
  1. Стефанка Тодорова Николова – диплом №0041/22.01.2001г. за „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД и „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД.
  1. „ЕКСПЕРТ М ОДИТ“ ООД – рег. №041 за „Общински транспорт Русе“ ЕАД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)