Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 173 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.11 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, като спортно игрище по футбол, на Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“, ЕИК 206224530, поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 63427.7.730 по КККР на гр. Русе, с площ 992 кв. м, с начин на трайно ползване – спортно игрище, с административен адрес гр. Русе, ул. Петрохан, предмет на АЧОС №5551 от 09.10.2008 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 350,00 лв. (триста и петдесет лева) без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)