Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 173 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, протокол №4/26.02.2016 год. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год., като включва общински поземлен имот с идентификатор 63427.258.83 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 6 461 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7662/04.12.2015 год., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 189 549,00 лева.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.258.83 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 6 461 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7662/04.12.2015 год., с начална тръжна цена 189 549,00 лева.
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)