Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 174 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 174
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 3, ал. 1 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1.Допълва Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2012г. приет с Решение № 48/19.01.2012 г – Приложение № 2, с точка 1.2. Продажба на 560 бр. налични акции, собственост на Община Русе, които представляват 25% от капитала на АГРОПРОДУКТ АД.
2.Открива процедура за приватизация на участието на Община Русе в капитала на АГРОПРОДУКТ АД – 560 бр. налични акции на обща стойност по номинал 56 000лв.
3.Упълномощава кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)