Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 174 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинската собственост; чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 44, ал. 4 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 г., с имот представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.5.510.3.2 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 30,72 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ № 14, бл. „Клисура“, вх. 1, ет. 1, намиращ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.510, с предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: с 0,560 % идеални части от сградата, предмет на АЧОС № 7441/22.05.2015 г., вписан под № 39, том 17, н.д. 3250, д.в.р. №6397, вх. № 6507/27.05.2015 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, за учредяване безвъзмездно право на ползване.

2. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.5.510.3.2 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 30,72 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ № 14, бл. „Клисура“, вх. 1, ет. 1, намиращ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.510, с предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: с 0,560 % идеални части от сградата, предмет на АЧОС № 7441/22.05.2015 г., вписан под № 39, том 17, н.д. 3250, д.в.р. №6397, вх. № 6507/27.05.2015 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, на Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“, ЕИК: 115173977, за срок от 10 (десет) години, считано от 23.07.2020 г., при спазване законодателството за държавните помощи.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)