Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 174 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т. 23, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от седем години, като склад,                        на Фондация „ХИП- България“, ЕИК176590000, самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.137.2.9,с площ 160,20 кв. м, брой нива на обекта – едно, с предназначение на самостоятелния обект за търговска дейност, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.137.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.137, с административен адрес гр. Русе, ул. „Плиска“ №83, ет. 0, предмет на АЧОС №8531 от 28.11.2017 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 140,00 лв. (сто и четиридесет лева) без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет- Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)