Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 174 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, ал. 10, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г., като включва общински поземлен имот, представляващ УПИ IX-общ., кв. 107 по регулационния и кадастрален план на гр. Мартен, с площ 1000 кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост № 1734 от 14.11.1997 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел „Общинска собственост“, дирекция „Икономика и управление на собствеността“ към Община Русе, с прогнозен приход от учредяване право на пристрояване за изграждане на гараж с размери 8,15/4,20 м. и застроена площ от 34,25 кв.м. в размер на 686,00 лева.
2. Дава съгласие за учредяване право на пристрояване за изграждане на гараж с размери 8,15/4,20 м. и застроена площ 34,25 кв.м на Петър Калоянов Недев и Пламенка Петкова Недева върху общински поземлен имот, представляващ УПИ IX-общ., кв. 107, с адрес: ул. „Хемус“ в гр. Мартен., съгласно одобрения от Главния архитект на Община Русе инвестиционен проект, на цена от 686,00 лева, без включени други дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят, след решението на Общинския съвет и са за сметка на Петър Калоянов Недев и Пламенка Петкова Недева.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)