Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 175 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл.8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №94Й-3102-1/09.04.2020 г. и извлечение от Протокол №5/19.05.2020 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-257 в кв. 56, съгласно Застроителния и регулационен план на с. Сандрово, ЕКАТТЕ: 65348, Община Русе, с площ от 775 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес: с. Сандрово, Община Русе, ул. „Хан Крум“ №29, предмет на АЧОС №9732/16.04.2020 г., вписан под №22, том 10, н.д. 1953, ДВР 3581, вх. рег. №3663 от 24.04.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 13 367,00 лева.

2. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-257 в кв. 56, съгласно Застроителния и регулационен план на с. Сандрово, ЕКАТТЕ: 65348, Община Русе, с площ от 775 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес: с. Сандрово, Община Русе, ул. „Хан Крум“ №29, предмет на АЧОС №9732/16.04.2020 г., вписан под №22, том 10, н.д. 1953, ДВР 3581, вх. рег. №3663 от 24.04.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на ЙОСИФ НИКОЛОВ ЙОСИФОВ и СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ЙОСИФОВА на цена от 13 367,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувачите.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)