Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 175 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7, ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

            1. Определя начална наемна цена на месец в размер на 700,00 лв. (Седемстотин лева) без включен ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем, за разполагане и експлоатация като спортно игрище, на незастроен терен – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.5.1218, с площ 2030,00 кв. м, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. „Димчо Дебелянов“.

            2. Определя начална наемна на месец в размер на 142,10 лв. (Сто четиридесет и два лева и десет стотинки) без включен ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем, за поставяне и експлоатация на зарядна станция с прилежащо място за електромобили, в част от поземлен имот – частна общинска собственост, ПИ 63427.2.5403, находящ се в гр. Русе, ул. „Независимост“ № 1-А, обществен паркинг до НАП, с площ 14,50 кв. м, т. 2201 от „Обща схема на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 57 от ЗУТ и Наредба №7 на Общински съвет – Русе на територията на гр. Русе, обслужващи търговията“.

            3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за поставяне и експлоатация на зарядна станция с прилежащо място за електромобили, за срок от десет години на част от поземлен имот – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1017, находящ се в гр. Русе, ул. „П. Д. Петков“ и пресечката с ул. „Проф. Асен Златаров“, с площ 14,50 кв. м, т. 2202 от „Обща схема на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 57 от ЗУТ и Наредба №7 на Общински съвет – Русе на територията на гр. Русе, обслужващи търговията“, с начална тръжна месечна наемна цена – 142,10 лв. (Сто четиридесет и два лева и десет стотинки) без включен ДДС.

            4. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за поставяне и експлоатация на зарядна станция с прилежащо място за електромобили, за срок от десет години на част от поземлен имот – публична общинска собственост, ПИ 63427.1.233, находящ се в гр. Русе, ул. „Студентска“, пред РУ „Ангел Кънчев“, с площ 14,50 кв. м, т. 2206 от „Обща схема на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 57 от ЗУТ и Наредба №7 на Общински съвет – Русе на територията на гр. Русе, обслужващи търговията“, с начална тръжна месечна наемна цена – 142,10 лв. (Сто четиридесет и два лева и десет стотинки) без включен ДДС.

            5. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за поставяне и експлоатация на зарядна станция с прилежащо място за електромобили, за срок от десет години на част от поземлен имот – публична общинска собственост, ПИ 63427.7.239, находящ се в гр. Русе, ул. „Околчица“, паркинга до зала „Дунав“, с площ 14,50 кв. м, т. 2208 от „Обща схема на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 57 от ЗУТ и Наредба №7 на Общински съвет – Русе на територията на гр. Русе, обслужващи търговията“, с начална тръжна месечна наемна цена – 142,10 лв. (Сто четиридесет и два лева и десет стотинки) без включен ДДС.

            6. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за поставяне и експлоатация на зарядна станция с прилежащо място за електромобили, за срок от десет години на част от поземлен имот – публична общинска собственост, ПИ 63427.7.759, находящ се в гр. Русе, кв. „Здравец-изток“, в близост до УМБАЛ „Медика“, с площ 15,40 кв. м, т. 2209 от „Обща схема на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 57 от ЗУТ и Наредба №7 на Общински съвет – Русе на територията на гр. Русе, обслужващи търговията“, с начална тръжна месечна наемна цена – 150,92 лв. (Сто и петдесет лева и деветдесет и две стотинки) без включен ДДС.

            7. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за поставяне и експлоатация на зарядна станция с прилежащо място за електромобили, за срок от десет години на част от поземлен имот – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.827, находящ се в гр. Русе, ул. „Църковна независимост“, в близост до сградата на Съдебната палата, с площ 14,50 кв. м, т. 2210 от „Обща схема на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 57 от ЗУТ и Наредба №7 на Общински съвет – Русе на територията на гр. Русе, обслужващи търговията“, с начална тръжна месечна наемна цена – 142,10 лв. (Сто четиридесет и два лева и десет стотинки) без включен ДДС.

При провеждане на търга за обектите описани от т. 2 до т. 7, да бъде установено, че проучването, изграждането и присъединяването към електропреносната мрежа на зарядните станции, както и всички съпътстващи дейности, са ангажимент на спечелилият съответната състезателна процедура участник-наемател и са изцяло за негова сметка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)