Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 175 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 6 и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, и като взе предвид нуждата на Община Русе от по-горе описания държавен имот за изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция по ул. „Шипка“, който е разработен по проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г.“, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, намиращ се в град Русе, ул. „Шипка“ № 55, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.5.741 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18 от 16.05.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, с площ от 431 кв.м., с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване и построената в него сграда със застроена площ от 155 кв.м., с предназначение: Административна, делова сграда, предмет на Акт за държавна собственост № 6226 от 16.06.2015 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на държавния имот, описан в точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)