Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 176 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 5/19.05.2020 г. на Комисията по общинска собственост и Заявление с вх. № ОИ-10-11/11.02.2020 г., Общински съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.156.142 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 748 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята: четвърта, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под левента“, предмет на АЧОС № 9725/23.03.2020 г., вписан в СВп-Русе под № 127, том 8, вх. рег. № 3077/25.03.2020 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 53 238,00 лв. (петдесет и три хиляди двеста тридесет и осем лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.156.142 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 748 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята: четвърта, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под левента“, предмет на АЧОС № 9725/23.03.2020 г., вписан в СВп-Русе под № 127, том 8, вх. рег. № 3077/25.03.2020 г., с начална тръжна продажна цена 53 238,00 лв. (петдесет и три хиляди двеста тридесет и осем лева) без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)