Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 176 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2, 7 и 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5767.1.10, с площ 205,00 кв. м, с предназначение за търговска дейност, с прилежащата към обекта маза с площ 144,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, пл. „Свобода“ №4, ет. 0 (партер), заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5767.1.11, с площ 200,00 кв. м, с предназначение за офис, находящ се в гр. Русе, пл. „Свобода“ №4, ет. 1, с обща площ на отдаваните под наем обекти 549,00 кв. м, отдавани под наем като заведение за хранене и развлечения, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 6130,00 лв. (Шест хиляди сто и тридесет лева) без включен ДДС.

1.1. При провеждане на търга за обектите по т. 1, като тръжни условия по смисъла на чл. 50, ал. 2, т. 10 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, да бъдат установени, съответно в заповедта за откриване на тръжната процедура, в тръжната  документация и в проекта на договора за наем към същата, респективно и в сключения договор за наем при успешно реализиране на тръжната процедура, че:

1.1.1. Спечелилият тръжната процедура участник-наемател поема финансов ангажимент към Община Русе, в размер на 50 000,00 лв. (петдесет хиляди лева) за подпомагане изграждането на „Алея на занаятите“, който следва да бъде погасен не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора за наем. Паричните средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем.

1.1.2. Спечелилият тръжната процедура участник-наемател поема финансов ангажимент към Община Русе в размер на 40 000,00 лв. (четиридесет хиляди лева) годишно, за подпомагане на културни и спортни мероприятия организирани от Община Русе, за всяка година от срока на действие на договора за наем. Паричните средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем.

2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5767.1.1, с площ 84,50 кв. м с предназначение за търговска дейност, с прилежащи към обекта склад в под стълбищното пространство, санитарен възел с предверие – 6,57 кв. м, находящ се в гр. Русе, пл. „Свобода“ №4, ет. 0 (партер), с обща площ на отдаваните под наем обекти 91.07 кв. м, отдавани под наем като заведение за хранене и развлечения с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 880,00 лв. (Осемстотин и осемдесет лева) без включен ДДС.

2.1. При провеждане на търга за обекта по т. 1, като тръжни условия по смисъла на чл. 50, ал. 2, т. 10 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, да бъдат установени, съответно в заповедта за откриване на тръжната процедура, в тръжната  документация и в проекта на договора за наем към същата, респективно и в сключения договор за наем при успешно реализиране на тръжната процедура, че:

2.1.1. Спечелилият тръжната процедура участник-наемател поема финансов ангажимент към Община Русе в размер на 30 000,00 лв. (тридесет хиляди лева) за подпомагане изграждането на „Алея на занаятите“, който следва да бъде погасен не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора за наем. Паричните средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем.

2.1.2. Спечелилият тръжната процедура участник-наемател поема финансов ангажимент към Община Русе в размер на 8 000,00 лв. (осем хиляди лева) годишно, за подпомагане на културни и спортни мероприятия организирани от Община Русе, за всяка година от срока на действие на договора за наем. Паричните средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)