Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 176 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.30 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС Русе, заявление за закупуване на имоти и извлечение от протокол №4/26.02.2016 г. на КОбС, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
1.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ IV-1716 в кв. 106, по регулационния план на с. Николово, община Русе, с площ 645 кв.м., предмет на АОС №4970/14.06.2007 г. (вписан под №110, том XXV, н.д 6343, вх. рег. №8702 от 22.06.2007 г. в Службата по вписванията – гр. Русе), при начална тръжна цена 12 400 лв. /дванадесет хиляди и четиристотин лева/, без данъци и такси.
2.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ V-1717 в кв. 106, по регулационния план на с. Николово, община Русе, с площ 673 кв.м., предмет на АОС №4971/14.06.2007 г. (вписан под №114, том XXV, дв.вх. 8707, н.д 6347, вх. рег. №11 от 22.06.2007 г. в Службата по вписванията – гр. Русе), при начална тръжна цена 12 900 лв. /дванадесет хиляди и деветстотин лева/, без данъци и такси.
3.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ VI-1718 в кв. 106, по регулационния план на с. Николово, община Русе, с площ 717 кв.м., предмет на АОС №4972/14.06.2007 г. (вписан под №123, том XXV, дв.вх. 8721, н.д 6360, вх. рег. №12 от 22.06.2007 г. в Службата по вписванията – гр. Русе), при начална тръжна цена 13 700,00 лв./тринадесет хиляди и седемстотин лева/, без данъци и такси.
4.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ VII-1719 в кв. 106, по регулационния план на с. Николово, община Русе, с площ 768 кв.м., предмет на АОС №4973/14.06.2007 г. (вписан под №109, том XXV, н.д 6342, вх. рег. №8701 от 22.06.2007 г. в Службата по вписванията – гр. Русе), при начална тръжна цена 14 700,00 лв./четиринадесет хиляди и седемстотин лева/, без данъци и такси.
5.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ VIII-1720 в кв. 106, по регулационния план на с. Николово, община Русе, с площ 820 кв.м., предмет на АОС №4974/14.06.2007 г. (вписан под №111, том XXV, н.д 6344, вх. рег. №8703 от 22.06.2007 г. в Службата по вписванията – гр. Русе), при начална тръжна цена 15 700,00 лв./петнадесет хиляди и седемстотин лева/, без данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)