Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 177 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 177
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ и § 17 от ПЗР на ППЗУПГМЖСВ, Общинският съвет реши:

1.Освобождава Бонка Петкова Бойчева от състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.
2. Избира Емилия Стоянова Пенева – директор дирекция ФСД в Община Русе за член на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.
3. Утвърждава 2 % режийни вноски на правоимащите по ЗУПГМЖСВ и ППЗУПГМЖСВ, като набраните средства се разпределят целево, както следва:
3.1. Стопански разходи – 10 %;
3.2. Разходи за услуги по граждански договори и материално стимулиране на членовете на комисията – 70 %;
3.3. Разходи за обяви и съобщения в Държавен вестник и местния печат – 5 %;
3.4. Командировъчни – 5 %;
3.5. Други разходи – 10 %.
Решението по т.3 влиза в сила от 01.06.2012 г.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)