Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 177 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, §12, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обнародван в ДВ бр. 103/2013 г.), във връзка с чл. 138в, ал. 1 от ЗВ, във връзка с чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, издадена от Министъра на околната среда и водите, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министъра на земеделието и горите и Министъра на енергетиката и енергийните ресурси (обнародван в ДВ, бр. 17/2004 г.), Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се проведе публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на воден обект – микроязовир Тетово, публична общинска собственост, с обща площ 26,239 дка, включващ: имот с номер 000393, с площ от 20,493 дка, начин на трайно ползване: водоем; имот с номер 000139, с площ от 1,974 дка, начин на трайно ползване: друг воден терен и имот с номер 000011, с площ от 3,772 дка начин на трайно ползване: друг воден терен, находящ се в землището на с. Тетово, Община Русе, предмет на АПОС №3850/ 08.04.2002 г., с цел определяне на оператор на язовирната стена, който да осъществява дейностите по поддържане, стопанисване и осъществяване на техническа експлоатация на язовира, язовирната стена и съоръженията към нея, както и за осъществяване на допълнителни стопански дейности по развъждане и отглеждане на риба и др. водни организми и риболов, при следните конкурсни условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена – 524,78 лв. (Петстотин двадесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки), без включен ДДС.
2. Към момента на въвеждане в експлоатация и снабдяване с разрешение за ползване на язовирната стена и съоръженията към нея, наемателят следва да отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на §1, т. 95 от ДР към ЗВ. При спечелване на конкурсната процедура от физическо лице, в едномесечен срок от издаване на заповедта на Кмета на Община Русе по чл. 66, ал. 6 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, за изпълнение на задълженията като предпоставка за сключване на договор за наем, същият да се регистрира като едноличен търговец или юридическо лице.
3. Брой работни места, които ще се разкрият в обекта – минимум 3 работни места.
4. Размер на инвестициите – минимум 240 000 лева (Двеста и четиридесет хиляди лева), за ремонт на обекта и за реализация на необходимите мерки за поддържане и безопасна експлоатация на обекта, за сметка на наемателя, в т. ч.:
4.1. Наемателят да изготви и реализира работен проект за обезпечаване на общата устойчивост на язовирната стена, включително необходимите съоръжения към нея (дренажно съоръжение по сухия откос, съоръжения за мерене и отток на дренираната вода, изтичащо и отвеждаща канавка след челния преливник, отвеждаща канавка за водите след основния изпускател);
4.2. Наемателят да изготви и реализира работен проект за проучване, и установяване устойчивостта на скатовете, и тяхното противосвлачищно укрепване;
4.3. Наемателят да изготви и реализира проект за експлоатация на съоръженията, съгласно Наредба №13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени, и съоръженията към тях, издадена от Министъра на околната среда и водите, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министъра на земеделието и горите и Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обнародвана в ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.;
4.4. Наемателят да осигури устойчивостта на язовирната стена и да възстанови проектната височина на язовирната стена;
4.5. Наемателят да изготви работен проект и да изгради Контролно-измерителна система (КИС) за следене на хоризонталните и вертикалните деформации на стената, и на отделни елементи;
4.6. Наемателят да извършва периодично технически прегледи на всички съоръжения и строителни обекти, съобразно предписанията в Раздел VІ, т. 1 от Технически паспорт с регистрационен №184/02.07.2015 г. и съобразявайки изискванията на действащото законодателство;
4.7. Наемателят да изготви и реализира цялостен работен проект за възстановяване на стената и необходимите съоръжения към нея, за безаварийната й експлоатация, и липса на предпоставки за създаване на аварийно-бедствени ситуации, включващ всички необходими специалности;
4.8. Наемателят да изготви проект по инженерна геология и хидрогеология за състоянието на скатовете по язовирното езеро, с цел сигурност срещу свлачищни явления при моментното им хидростатично състояние, и при регламентирания земетръс за района;
4.9. Наемателят да разработи и изпълни проект по „Пожарна безопасност“, който да отчита спецификата на проектните конструктивни и технологични решения, и който да отговаря на изискванията на Наредба №ІЗ-1971 за СТПНОБП от 29 октомври 2009 г.;
4.10. Наемателят да използва материали, които да отговарят на минималните изисквания за степен на огнеустойчивост, съгласно Глава трета на Наредба №І3-1971 за СТПНОБП;
4.11. Обектът да отговаря на изискванията на Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г., издадена от Министъра на вътрешните работи и от Министъра на инвестиционното проектиране, за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
4.12. Наемателят да изготви авариен план за действие, в изпълнение на чл. 138, ал. 3 от ЗВ и в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), и чл. 58, ал. 1 от Наредба №13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, издадена от Министъра на околната среда и водите, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министъра на земеделието и горите и Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обнародвана в ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.
Наемателят да съгласува аварийния план за действие с лицата по чл. 58, ал. 2 от Наредба №13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, издадена от Министъра на околната среда и водите, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министъра на земеделието и горите и Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обнародвана в ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.;
4.13. Наемателят да възстанови елементите от водопроводящата част на основния изпускател, посочени в част „ХТС“, т. 4 от Технически паспорт с регистрационен №184/02.07.2015 г.;
4.14. Създаване и поддържане на регистър на язовирната стена и съоръженията към нея, с изискуемата за осъществяване на техническата експлоатация документация.
5. Срок за реализация на инвестициите и въвеждане в експлоатация на микроязовир „Тетово“ – до 1 година от сключване на договора за наем.
6. Освобождаване от заплащане на наемната цена по сключения договор за наем – до завършване на ремонтните дейности на микроязовир „Тетово“, спрямо офертата на спечелилия, но не повече от 1 година.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването, по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)