Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 178 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при съответно приложение на чл. 29, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, Общински съвет – Русе реши:

Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 63427.314.84 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес на поземления имот: град Русе, местност „Коев кладенец“, целият с площ от 2 292 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, предмет на Акт №9740/12.05.2020 г. за публична общинска собственост, вписан под №131, том 11, вх. рег. №4212/19.05.2020 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, необходима за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 63427.310.126 и 63427.310.127 по КККР на град Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)