Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 178 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 2.
  2. Възлага на Кмета на Общината да подготви и внесе проектно предложение, окомплектовано съгласно насоките за кандидатстване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)