Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 178 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 13, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени публична общинска собственост, както следва:
1. Част от терен, публична общинска собственост за поставяне на павилион за тото- пункт, в гр. Русе, ж. к. „Чародейка – Г – юг“, ул. „Тодор Икономов“, южно от блок №212, с площ от 20,00 кв. м. – т. 185 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 62,40 лв. (шестдесет и два лева и четиридесет стотинки).
2. Част от терен, публична общинска собственост за поставяне на павилион за тото- пункт, в гр. Русе, ул. „Николаевска“, градинката пред ПГ по корабостроене, с площ от 12,96 кв. м. – т. 4590 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 59,74 лв. (петдесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки).
3. Част от терен, публична общинска собственост за поставяне на павилион за тото- пункт, в гр. Русе, ж. к. „Здравец – изток“, бул. „Липник“, ул. „Братислава“, с площ от 20,00 кв.м.- т. 383 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 62,40 лв. (шестдесет и два лева и четиридесет стотинки).
4. Част от терен, публична общинска собственост за поставяне на павилион за тото-пункт, в гр. Русе, м-н „Кауфланд“, бул. „Липник“, обслужваща улица, с площ от 20,00 кв. м. – т. 386 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 62,40 лв. (шестдесет и два лева и четиридесет стотинки).
5. Част от терен, публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на цветя, в гр. Русе, ж. к. „Дружба – 3“, ул. „Даме Груев“, до блок №2, с площ от 4,00 кв. м.– т. 1502 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 37,44 лв. (тридесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки).
6. Част от терен, публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на пакетирани хранителни и промишлени стоки, в гр. Русе, ж. к. „Дружба – 3“, ул. „Даме Груев“, до блок №2, с площ от 4,00 кв. м. – т. 1503 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 37,44 лв. (тридесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)