Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 179 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 179
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и протокол № 3/23.03.2012 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк “Здравец-изток”, ул. “Котовск” № 16, представляващ ПИ с идентификатор 63427.7.102 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 430 кв.м., предмет на АОС № 5802/23.04.2009 г., вписан под № 19, том 13, н.д. 2709, вх. рег. № 19/07.05.2009 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена 84 100 лева, без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и да сключи договор за продажба на имота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)