Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 179 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

            Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години на помещение, за производство и продажба на тестени изделия, представляващо част с площ 19,81 кв. м от масивна едноетажна сграда №52235.502.1055.1, с предназначение сграда на транспорта, със застроена площ на цялата сграда 57,00 кв. м, ситуирана в ПИ №502.1055 по кадастралния план на с. Ново село, Община Русе, с административен адрес: Община Русе, с. Ново село, ЕКАТТЕ 52235, ул. „Трети март“ №22, предмет на Акт за публична общинска собственост (АПОС) №8139/ 05.01.2017 г., с начална месечна тръжна наемна цена 75,00 лв (седемдесет и пет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)