Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 179 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал. 4 и чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет, раздел І, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3 и т. 22, ал. 5, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години на помещение в сутерена на сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.253.1, публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Студентска“ № 2, описана в акт за публична общинска собственост № 7126 от 19.12.2013 г., предоставена за управление на СОУ „Възраждане“, с обща площ 105,87 кв. м, от които търговска площ 84,00 кв. м и работна, и складова площ 21,87 кв. м, като ученически бюфет, с начална тръжна месечна наемна цена – 368,20 лв. (триста шестдесет и осем лева и двадесет стотинки) без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години на помещение, в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.3019.3, публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Българска морава“ №4, описана в акт за публична общинска собственост № 7123 от 12.12.2013 г., предоставена за управление на ОУ„Ангел Кънчев“, с площ 18,40 кв. м, като ученически бюфет, с начална тръжна месечна наемна цена – 68,23 лв. (шестдесет и осем лева и двадесет и три стотинки) без включен ДДС.
3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.24.1 публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, Младежки парк, ул. „Алея Възраждане“ № 3, описана в акт за публична общинска собственост № 7079 от 14.10.2013 г., предоставена за управление на Английска гимназия „Гео Милев“, с обща площ 54,00 кв. м, от които търговска площ 24,00 кв. м и складова площ 30,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 167,00 лв. (сто шестдесет и седем лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)