Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 18 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и протокол №36/20.05.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на силожовместилища-общинска собственост, представляващи:
1. Силожовместилище с площ 1,480 дка, намиращо се в имот №000091 по плана за земеразделяне на с. Бъзън, при начална тръжна цена 2 501 лева, без включени ДДС и дължими данъци и такси.
2. Силажовместилище с площ 2,872 дка, намиращо се в имот №000211 по плана за земеразделяне на с. Бъзън, при начална тръжна цена 2 588 лева, без включени ДДС и дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилите търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)