Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 18 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

             На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45ж, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 62/2010 г.), Протокол №43/10.10.2019 г. на КОС при Община Русе и мотивирано искане от Началника на Общинска служба „Земеделие“ – град Русе, Общински съвет реши:  

         1. Дава съгласие за обезщетяване наследниците на Христо Стоянов Мойсев със следните недвижими имоти:

         1.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.40.14 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 31 381 кв.м., находящ се в местността „Кадишева нива“, землище на град Русе, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, трета категория при неполивни условия;         

         1.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.46.16 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 9 006 кв.м., находящ се в местността „Налчеджи бюлюк“, землище на град Русе, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, четвърта категория при неполивни условия.

         2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)