Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 18 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 197, ал. 1 от ЗУТ и  чл. 26, ал. 1, т. 9 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинския съвет реши:

Дава съгласие за премахване на  сграда с идентификатор 63427.7.273.1, по КККР на гр. Русе със застроена площ 234 кв.м., на един етаж, дървено сглобяема конструкция, построена 1984 г., с предназначение: Административна сграда, с адрес: град Русе, ж.к. “Изток“, ул. „Котовск“ №6,  предмет на Акт №10911/20.11.2023 г. за поправка на Акт №7743/25.03.2016 г. за частна общинска собственост.

Разходите по премахването на сградата ще се поемат от фирмата спечелила търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)