Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 180 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 180
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл.34, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 3/23.03.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОС 04/1/16.01.2012 г. от наследниците на Гено Генов Генов, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на процедура по прекратяване на съсобственост между община Русе и наследниците на Гено Генов Генов-Атанас Цанев, Ангел Генов и Гена Минкова, чрез продажба на частта на общината в имот № 045001, намиращ се в землището на с. Червена вода, община Русе, мест. „Коцева чешма”, представляваща 0,250/15,023 дка. ид.части, предмет на АОС № 6605/30.09.2010 г., вписан под № 13, том 4, н.д. 613, вх. рег. № 1240/07.02.2012 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, срещу заплащане на пазарната цена в размер на 500 лв., без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и да са за сметка на наследниците на Гено Генов Генов-Атанас Цанев, Ангел Генов и Гена Минкова.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и да сключи договор за прекратяване на съсобственост между община Русе и наследниците на Гено Генов Генов-Атанас Цанев, Ангел Генов и Гена Минкова, чрез продажба на частта на общината.
Решението подлежи на обжалване чрез ОбС-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)