Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 180 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 3 и чл. 5от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

   Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ от 7,75 кв. м, в гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, кв. 593, ул. „Даме Груев”, пред бл. №10, т.5006 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 49,00 лв. (Четиридесет и девет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)