Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 180 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе, както следва:

§ 1. чл. 18, ал. 1 придобива следната редакция:
„ В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 16, кметът на Община Русе със заповед назначава комисия, включваща председател – зам.-кмет „Спорт и младежки дейности при Община Русе, правоспособен юрист от дирекция „Младежки дейности и спорт“, икономист – експерт от дирекция „Финансово стопански дейности“, представители от дирекция „Младежки дейности и спорт“ на Община Русе, както и всички членове на постоянната комисия по „Младежта и спорта” към Общински съвет – Русе.“

§ 2. В чл. 23 г, вместо отдел „ОМДС“, да се чете дирекция „МДС“.
§ 3. Преходни и заключителни разпоредби
Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе влиза в сила от момента на публикуването й на интернет страницата на Общинския съвет и е приета с Решение № 180, по Протокол № 7 от 28.03.2024 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)