Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 180 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията; чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, и ал. 2 на същия член, чл. 3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

Поправя допусната очевидна фактическа грешка в т. 5 от Решение № 20, прието с Протокол № 2 от 30.11.2015 г. на Общински съвет – Русе, относно определяне на началната тръжна месечна наемна цена, при провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на част от терен публична общинска собственост, за поставяне на павилион за закуски и захарни изделия в гр. Русе, бул. “Генерал Скобелев”, до блок „Българска роза“, с площ от 23,74 кв.м. – т. 424 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти, като текста “…………и начална тръжна месечна наемна цена – 26,20 лв. (двадесет и шест лева и двадесет стотинки)“, да се чете “…………и начална тръжна месечна наемна цена – 91,64 лв. (деветдесет и един лева и шестдесет и четири стотинки)“.
В останалата си част Решение № 20, прието с Протокол № 2 от 30.11.2015 г. на Общински съвет – Русе остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)