Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 181 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 6  и т. 23 и чл. 17, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 125, ал.1, т. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 6, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, и Решение № 119 от 16.02.2024 г., прието с Протокол № 5 от 16.02.2024 год. на ОбС, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да сключи договор за спонсорство за сумата от 80 000 лв. със Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530 за осъществяване на спортната дейност на клуба през 2024 год. срещу задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при всички предстоящи срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания чрез пакета от дейности, описани в предложение с вх. № 63-379-9/11.03.2024 г. в Община Русе.

2. Дава съгласие Община Русе да сключи договор за спонсорство за сумата от 60 000 лв. със Сдружение „Спортен клуб по баскетбол Дунав-Русе-2016“ с ЕИК 177042155 за осъществяване на спортната дейност на клуба през 2024 год. срещу задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при всички предстоящи срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания чрез пакета от дейности, описани в предложение  с вх. № 36-83-2/11.03.2024 г. в Община Русе.

3. Дава съгласие Община Русе да сключи договори за спонсорство за сумата от 70 000 лв. Сдружение „Спортен клуб по волейбол – Дунав“ с ЕИК 827114370 за осъществяване на спортната дейност на клуба през 2024 год. срещу задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при всички предстоящи срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания чрез пакета от дейности, описани в предложение с вх. № 36-54-3/11.03.2024 г. в Община Русе.

4. Средствата по т. 1, 2 и 3 да се осигурят от Дейност 719 „Други дейности по спорта и физическата култура“ от бюджета на Община Русе за 2024 г.

5. Възлага на кмета на Община Русе да подпише договори за спонсорство с посочване на конкретни задължения за спортния клуб за популяризиране на община Русе чрез посочените от заявителите ползи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (акад. Христо Белоев, дтн)