Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 181 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 2, предложение първо от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, чл. 7, ал. 2 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет реши:
Приема изработения Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, от СЦДП ДП ТП Държавно ловно стопанство „Дунав“- гр. Русе за 2016 година, както следва:
ОТГЛЕДНИ СЕЧИ:
 В иглолистни гори:
– Стояща маса – 245 куб.м
– Лежаща маса – 172 куб.м
– Средна строителна дървесина – 82 куб. м
– Дребна строителна дървесина – 74 куб. м
– Дърва – 16 куб. м
– ОТГЛЕДНИ СЕЧИ :
– Във широколистни гори:
– Стояща маса – 55 куб.м
– Лежаща маса – 45 куб.м
– Средна строителна дървесина – 20 куб.м
– Дребна строителна дървесина – 20 куб.м
– Дърва – 5 куб.м

Възобновителни сечи:
В иглолистни гори:
– Стояща маса – 180куб.м
– Лежаща маса – 156 куб.м
– Едра строителна дървесина – 108 куб.м
– Средна строителна дървесина – 29 куб. м
– Дребна строителна дървесина – 7 куб. м
– Дърва – 12 куб. м
– Във нискостъблени гори :
– Стояща маса – 430 куб.м
– Лежаща маса – 403 куб.м
– Едра строителна дървесина -13 куб.м
– Средна строителна дървесина – 114 куб.м
– Дребна строителна дървесина – 92 куб.м
– Дърва – 184 куб.м
Общото ползване от отгледни и възобновителни сечи е 910 куб. м – стояща маса и 776 куб. м – лежаща маса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)