Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 181

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 181
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Русе реши:

І. Изменя т. III на решение № 101, прието с протокол № 8/13.03.2008 г. на ОбС – Русе както следва:
„Да се проведе конкурс за отдаване под наем на обект „Зала за волейбол” обособена част от СК „Дунав” с АОС № 558/14.06.1996 г., състоящ се от:
1. Зала за волейбол – 511 кв.м.
2. Съблекални и сервизни помещения – 139 кв.м.
Общо: 650 кв.м.
Началната конкурсна цена да се определи съгласно р.I чл.2, ал.1, т.20, р.II чл.3 и 5 на Наредба № 2 на ОбС – Русе.
IІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурса, да утвърди конкурсната документация, да издаде заповед и сключи договор.